Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Vol 62, No 6 (2016)

Original Studies
Effect of oxidative stress on major plasma carotenoid content and composition in prepubertal children with growth hormone deficiency
Pankratova M.S., Yusipovich A.I., Vorontsova M.V., Knyazeva T.T., Baizhumanov A.A., Shiryaeva T.Y., Solovchenko A.E., Maksimov G.V., Peterkova V.A.
Problems of Endocrinology. 2017;62(6):4-9
views156
PDF
(Рус)
HTML
(Рус)
Isolated left ventricular diastolic dysfunction in diabetes mellitus: opinions change
Kukharenko S.S., Yadrikhinskaya M.N., Shatskaya O.A., Drozdova E.N., Kudryashova A.L., Shestakova M.V., Dedov I.I.
Problems of Endocrinology. 2017;62(6):10-19
views142
PDF
(Рус)
HTML
(Рус)
Clinical and molecular genetic characteristics of MODY cases with digenic and oligogenic inheritance as defined by targeted next-generation sequencing
Gioeva O.A., Zubkova N.A., Tikhonovich Y.V., Petrov V.M., Vasilyev E.V., Kiyaev A.V., Chernich L.G., Pollyak O.Y., Yusupova A.R., Tiulpakov A.N.
Problems of Endocrinology. 2017;62(6):20-27
views208
PDF
(Рус)
HTML
(Рус)
Case Reports
Three RET germ-line mutations in a family with multiple endocrine neoplasia type 2A syndrome
Severskaya N.V., Polyakov V.G., Shishkov R.V., Ilin A.A., Ivanova N.V., Pavlovskaya A.I., Kozlova V.M., Amosenko F.A., Lyubchenko L.N., Kazubskaya T.P., Koshechkina N.A., Mikhailova E.V., Matveeva I.I., Serebryakova I.N., Mikhailova S.N., Kalinchenko N.Y.
Problems of Endocrinology. 2017;62(6):28-32
views112
PDF
(Рус)
HTML
(Рус)
Reviews
Is visceral obesity the cause of obesity paradox?
Borodkina D.A., Gruzdeva O.V., Kvitkova L.V., Barbarash O.L.
Problems of Endocrinology. 2017;62(6):33-39
views122
PDF
(Рус)
HTML
(Рус)
Clinical guidelines
Primary hyperparathyroidism: the clinical picture, diagnostics, differential diagnostics, and methods of treatment
Dedov I.I., Melnichenko G.A., Mokrysheva N.G., Rozhinskaya L.Y., Kusnezov N.S., Pigarova E.A., Eremkina A.K., Egshatyan L.V., Mamedova E.O., Krupinova J.A.
Problems of Endocrinology. 2017;62(6):40-77
views342
PDF
(Рус)
HTML
(Рус)
Guidelines for the Diagnosis and Treatment of testosterone deficiency (hypogonadism) in male patients
Dedov I.I., Melnichenko G.A., Rozhivanov R.V., Kurbatov D.G.
Problems of Endocrinology. 2017;62(6):78-80
views316
PDF
(Рус)
HTML
(Рус)