Copyright (c) 2017 Strongin L.G., Lugovaya L.A., Nekrasova T.A., Koroleva T.V., Tarasova N.I., Novitskaya A.B., Ledentsova O.V., Vasileva Y.S.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.