Medullary Thyroid Cancer: Management Guidelines

Cover Page
  • Authors: Abdulkhabirova FM, Bel'tsevich DG, Vanushko VE, Dedov II, Kuznetsov NS, Mel'nichenko GA, Platonova NM, Rumyantsev PO, Troshina EA, Tyul'pakov AN, Fadeev VV, Kropotov MA, Lyubchenko LN, Mudunov AM, Podvyaznikov SO, Polyakov VG, Romanov IS, Subramanian S, Tyulyandin SA, Brzhezovskiy VZ., Abrosimov AY., Il'in AA, Isaev PA, Medvedev VS, Rumyantseva UV, Ol'shanskiy VO, Reshetov IV, Makhson AN, Bondarenko VO, Vetshev PS, Zaletaev DV, Ivanov Y.V, Kozhanov LG, Soldatov IV, Kharnas SS, Barchuk AS, Bershteyn LM, Sleptsov IV, Chernikov RA, Bubnov AN, Grineva EN, Manikhas GM, Romanchishen AF, Korenev SV, Vikhlyanov IV, Gashchenko AD, Dvornichenko VV, Kiyaev AV, Privalov VA, Yaytsev SV, Svetitskiy PV, Khasanov RS., Tsvetaev VA, Choynzonov EL, Shevchenko SP
  • Issue: Vol 7, No 2 (2013)
  • Pages: 4-16
  • Section: Articles
  • URL: https://surg-endojournals.ru/serg/article/view/6377
  • DOI: https://doi.org/10.14341/serg201324-16
  • Cite item

Abstract


Представленные клинические рекомен дации объединяют мнения членов рабочей группы по ключевым и наиболее спорным проблемам диагностики и лечения МРЩЖ, которые сложились в отечественной клини ческой практике. В рабочую группу вошли специалисты, работающие в различных ле чебных и научноисследовательских учреж дениях. Этот документ не является официально утвержденным различными структурами Ми нистерства здравоохранения РФ. Представ ленные в нем положения носят рекоменда тельный характер.

About the authors

F M Abdulkhabirova

D G Bel'tsevich

V E Vanushko

Email: vanushko@hotmail.com

I I Dedov

N S Kuznetsov

G A Mel'nichenko

N M Platonova

P O Rumyantsev

E A Troshina

A N Tyul'pakov

V V Fadeev

M A Kropotov

L N Lyubchenko

A M Mudunov

S O Podvyaznikov

V G Polyakov

I S Romanov

S Subramanian

S A Tyulyandin

V Zh Brzhezovskiy

A Yu Abrosimov

A A Il'in

P A Isaev

V S Medvedev

U V Rumyantseva

V O Ol'shanskiy

I V Reshetov

A N Makhson

V O Bondarenko

P S Vetshev

D V Zaletaev

Yu V Ivanov

L G Kozhanov

I V Soldatov

S S Kharnas

A S Barchuk

L M Bershteyn

I V Sleptsov

R A Chernikov

A N Bubnov

E N Grineva

G M Manikhas

A F Romanchishen

S V Korenev

I V Vikhlyanov

A D Gashchenko

V V Dvornichenko

A V Kiyaev

V A Privalov

S V Yaytsev

P V Svetitskiy

R Sh Khasanov

V A Tsvetaev

E L Choynzonov

S P Shevchenko

Statistics

Views

Abstract - 1237

PDF (Russian) - 767

Cited-By


Dimensions


Copyright (c) 2013 ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., .

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies