Vol 6, No 2 (2012)

Articles
Topical diagnostics methods in primary hyperparathyroidism. Comparative features
Kuznetsov N.S., Kim I.V., Kuznetsov S.N.
Endocrine Surgery. 2012;6(2):4-14
views790
PDF
(Rus)
Autoantibody profiling of benign and malignant thyroid tumors and design of a prototype diagnostic array
Lanshchakov K.V., Belousov P.V., Vanushko V.E., Abrosimov A.Y., Kuprash D.V., Kuznetsov N.S.
Endocrine Surgery. 2012;6(2):15-20
views984
PDF
(Rus)
World endocrine surgery news
Karseladze E.A.
Endocrine Surgery. 2012;6(2):21-26
views474
PDF
(Rus)
The treatment of secondary hyperparathyroidism in haemodialysis patients' refractory to alfacalcidol
Egshatyan L.V., Rozhinskaya L.Y., Kuznetsov N.S., Kim I.V., Artemova A.M., Mordik A.I., Pushkina A.V., Borisov V.N., Shilo V.Y., Bukhman A.I., Remizov O.V., Ilin A.V., Sazonova N.I., Chernova T.O.
Endocrine Surgery. 2012;6(2):27-41
views1002
PDF
(Rus)
Intraoperative neuromonitoring in thyroid surgery
Rumyantsev P.O.
Endocrine Surgery. 2012;6(2):42-47
views1081
PDF
(Rus)
The development remission of acromegaly in the outcome of intraoperative bleeding in somatoprolactinomas
Grigorev A.Y., Azizyan V.N., Ivashchenko O.V., Molitvoslovova N.N.
Endocrine Surgery. 2012;6(2):48-52
views566
PDF
(Rus)